правна информация

1. Обща информация:


d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. с ЕИК: B-12851937, вписана в Търговския Регистър на Кастейон, Том 1547, Лист 151, Страница CS-32457, със седалище Ул. Мояно 8, Кастейон 12002, Испания, е управляващата фирма на www.dorholding.es . За каквито и да е въпроси, свързани с това, можете да се свържете с фирмата директно на този адрес, чрез самата уеб страница или чрез имейл на info@dorholding.es


2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО:


Съдържанието предоставено в този сайт, е защитено посредством законите за авторското право, така че те не могат да бъдат обект на експлоатация, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публична комуникация, прехвърляне или преобразуване. Достъпът до този сайт не дава право, нито собственост върху правата на интелектуалната собственост относно съдържанието на потребителите. d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. е собственик на търговските имена, търговските марки или емблеми от какъвто и да било вид в този уеб сайт. Всяко неоторизирано използване на съдържанието на този уеб сайт или препродажба с търговска употреба са забранени, освен ако имате предварително писмено разрешение от d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., с което потребителят се съгласява да използва съдържанието надлежно, коректно и законосъобразно и в частност, се задължава да се въздържа от:

Използване на съдържанието за цели, които противоречат на закона, морала и общоприетите добри норми и обществен ред. Възпроизвеждане или копиране, разпространение, което позволява публичен достъп чрез всякакви средства за публична комуникация, трансформиране или променяне на съдържанието, освен ако не сте получили разрешение от собственика за съответните права или е разрешено от закона. Използване на съдържанието и, по-специално, информацията, получена от уебсайта или услугите, за изпращане на реклама, съобщения с цел директен маркетинг или друга търговска цел, изпращане на нежелани съобщения, адресирани до множество лица, независимо от тяхната цел, също така да се въздържа от продажба или разгласяване по какъвто и да е метод на горепосочената информация.


3. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. гарантира и защитава поверителността на личните данни на своите клиенти и всеки потребител на този уеб сайт. Дружеството d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. е собственик на уеб сайта, така че за каквито и да е въпроси, свързани с това, можете да се свържете с фирмата директно на адреса на същата, чрез самата уеб страница или чрез имейл на info@dorholding.es Данните, предоставени чрез тези средства ще бъдат включени във файл, чийто собственик е d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L.. С използването на тези средства, подателят се съгласява с включването, както и с използването и обработката на същите за търговски цели от собственика, за разрешаване изпращането на реклами, включително чрез електронна поща относно продукти и услуги на d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., по-специално в туристическия сектор. В случай, че не приемате тези уловия, моля, въздържайте се от предоставянето на каквито и да било данни. Потребителят може да получи достъп, променя и отменя личните си данни чрез писмено искане към d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. на гореспоменатия адрес. Във всички случаи, личните данни, събрани от потребителите на уеб страниците, които притежава d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. ще бъдат третирани както е установено в Закона от 15/1999, от 13 декември, за защита на личните данни, и от други приложими законодателства, гарантиращи на потребителите и клиентите поверителността и целостта на информацията.


4. Използване на бисквитки

d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. ви информира, че на своите уеб страници се използват бисквитки, които представляват малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашия компютър и в никакъв случай не могат да бъдат свързани с конкретен потребител и които служат на d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. за да персонализира и подобри своите услуги в интерес на потребителя.


5. Защита на непълнолетните.

d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. не носи отговорност за данните на малолетни, които са били предоставени без съгласието на родителите или настойниците. За да бъде валидно това съгласие, то трябва да бъде изпратено подписано и заедно с фотокопие на Документ за самоличност на родителя или настойника на горепосочения адрес на d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L.,


6. Ограничения или изключения на отговорността.

d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. може да прекъсне достъпа до своя уеб сайт по всяко време и по всякакъв повод или причина, телефонни повреди, компютърни вируси, смущения или прекъсвания в работата на електронната система, причинени от независещи от собственика на сайта обстоятелства. d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. ще бъде освободен от отговорност при не актуализиране или ректификация на своя уеб сайт, както и поради съдържанието и информацията в него. d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. не поема никаква отговорност за вреди или щети, които могат да са резултат от наличието на вируси или други вредни елементи в съдържанието, които биха могли да променят компютърни системи, както и документи или системи, съхранявани в тях. d'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. не носи отговорност за начина на използване от страна на Потребителя на услугите и продуктите, предложени в уеб сайта, нито за неговите пароли, нито за какъвто и да е друг материал от уеб сайта, което би нарушило правата на интелектуалната или индустриалната собственост или други права на трети лица.